Nyströms Gastronomi & Catering AB

Orgnr: 556749-3845
Resultaträkning (TKR) 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettoomsättning 5 087 5 684 4 875 4 169
Rörelseresultat 442 686 1 007 - 155
Resultat efter finansnetto 442 395 1 035 - 169
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 98 373 569 - 59
Balansräkning (TKR) 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tillgångar
Varulager m.m. 7 24 49 67
S:a anläggningstillgångar 811 823 1 083 1 055
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 1 373 1 723 1 643 843
S:a tillgångar 2 184 2 546 2 726 1 898
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50 100 100 100
S:a bundet eget kapital 55 - - -
S:a eget kapital 716 1 400 1 227 657
S:a obeskattade reserver - - 299 8
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - 535
S:a kortfristiga skulder 1 468 1 146 1 200 698
S:a eget kapital och skulder 2 184 2 546 2 726 1 898
Nyckeltal 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet % 93,05 % 148,25 % 132,83 % 111,17 %
Vinstmarginal % 8,71 % 12,07 % 21,44 % -3,72 %
Soliditet % 32,78 % 54,99 % 52,91 % 34,92 %
Noter (TKR) 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 11 12 9 9
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - - 961
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - - - 381
Utdelning till aktieägare - 200 200 -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 105 300 SEK
Lägsta belopp 1 000 000 000 00S
Högsta belopp - 000
Antal aktier -
Lägsta antal 105 300 000 000 000 000
Högsta antal 100 000 000 000 000 000

Aktieinfo

Kapitalförändringar Belopp Summa
145351/2018 - 2018-04-11 08:13:48 - Nyemmission 5 300 SEK 105 300 SEK
145351/2018 - 2018-04-11 08:13:48 - Minskning 50 000 SEK 100 000 SEK