NE NATIONALENCYKLOPEDIN AB

Orgnr: 556573-8225
Resultaträkning (TKR) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 54 270 80 086 70 740 67 474
Rörelseresultat - 14 127 - 1 879 9 452 11 557
Resultat efter finansnetto - 15 661 - 4 593 9 477 15 423
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat - 1 198 - 2 098 - 163 3 351
Balansräkning (TKR) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Varulager m.m. - 2 107 - 6
S:a anläggningstillgångar 85 725 79 757 19 662 4 266
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 2 051 17 053 32 800 39 611
S:a tillgångar 87 776 96 810 52 462 43 877
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 6 000 6 000 6 000 6 000
S:a bundet eget kapital 14 049 489 489 489
S:a eget kapital 14 390 15 588 17 686 16 767
S:a obeskattade reserver 254 304 304 -
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 602 5 745 - -
S:a kortfristiga skulder 72 530 75 173 34 472 27 110
S:a eget kapital och skulder 87 776 96 810 52 462 43 877
Nyckeltal 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Kassalikviditet % 2,83 % 19,88 % 95,15 % 146,09 %
Vinstmarginal % -26,03 % -2,34 % 13,40 % 17,31 %
Soliditet % 16,60 % 16,33 % 34,13 % 38,21 %
Noter (TKR) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 20 33 34 29
Löner till styrelse och VD 769 855 1 876 2 046
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 11 195 19 289 18 741 15 552
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 6 908 10 310 9 844 8 472
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 6 000 000 SEK
Lägsta belopp 5 000 000 SEK
Högsta belopp 20 000 000 SEK
Antal aktier 60 000
Lägsta antal 60 000
Högsta antal 240 000

Aktieinfo

Skuldebrev

Skuldebrev / konvertibler / teckningsoptioner Kan ökas med
32758/2016 - 2016-01-25 - Teckningsoptioner 400 000 SEK