Max Burgers ABÄven kallat Max Hamburgerrestauranger AB

Orgnr: 556188-7562
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 2 824 956 2 597 244 2 218 764 1 964 955
Rörelseresultat 514 384 453 812 350 157 300 699
Resultat efter finansnetto 517 654 453 719 349 076 279 098
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 323 703 280 131 211 691 161 442
Balansräkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Varulager m.m. 20 145 16 058 14 232 13 797
S:a anläggningstillgångar 1 861 904 1 570 287 1 430 208 1 417 511
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 140 619 123 144 267 877 209 739
S:a tillgångar 2 002 523 1 693 431 1 698 086 1 627 250
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 10 000 10 000 10 000 10 000
S:a bundet eget kapital 42 397 2 000 2 000 2 000
S:a eget kapital 723 567 647 860 522 155 380 200
S:a obeskattade reserver 746 781 639 273 546 166 470 418
S:a avsättningar 14 805 12 031 12 928 13 770
S:a långfristiga skulder 46 312 16 484 265 268 418 711
S:a kortfristiga skulder 471 058 377 783 351 569 344 151
S:a eget kapital och skulder 2 002 523 1 693 431 1 698 086 1 627 250
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet % 25,58 % 28,35 % 72,15 % 56,93 %
Vinstmarginal % 18,21 % 17,47 % 15,78 % 15,32 %
Soliditet % 62,98 % 65,44 % 53,91 % 44,18 %
Noter (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 2 479 2 332 2 110 1 957
Löner till styrelse och VD 11 929 12 000 10 514 11 081
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 665 172 589 203 522 774 494 310
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 242 963 209 732 163 173 129 041
Utdelning till aktieägare 100 000 110 000 100 000 70 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 10 000 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 000 000 00S
Högsta belopp - 000
Antal aktier -
Lägsta antal 10
Högsta antal 40

Aktieinfo

Aktierna skall utges i två serier, serie A av högst 10 och serie
B högst 1. Vardera aktieserie må utgivas intill ett belopp som
högst motsvarar 99-100 av aktiekapitalet.
Aktieslag Antal Röstvärde
A 9 500 10
B 90 500 1