MATEMATIKSPEL I UPPSALA AB

Orgnr: 556907-0880
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning - - - -
Rörelseresultat - 247 - 223 - 9 - 5
Resultat efter finansnetto - 250 - 226 - 23 - 20
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat - 250 - 226 - 23 - 20
Balansräkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar 1 932 1 509 758 254
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 430 1 140 33 11
S:a tillgångar 2 362 2 649 791 265
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 69 53 53 53
S:a bundet eget kapital - 16 500 -
S:a eget kapital 1 543 1 793 508 30
S:a obeskattade reserver - - - -
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 161 193 217 225
S:a kortfristiga skulder 658 663 66 10
S:a eget kapital och skulder 2 362 2 649 791 265
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet % 65,35 % 171,95 % 50,00 % 110,00 %
Vinstmarginal % - - - -
Soliditet % 65,33 % 67,69 % 64,22 % 11,32 %
Noter (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 1 1 - -
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - - -
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - - - -
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 69 500 SEK
Lägsta belopp 500 000 000 00S
Högsta belopp - 000
Antal aktier -
Lägsta antal 900 000 000 000 000 005
Högsta antal 20

Aktieinfo

Kapitalförändringar Belopp Summa
305718/2013 - 2013-08-29 09:03:11 - Nyemmission - SEK SEK
696685/2015 - 2016-01-04 15:13:52 - Nyemmission - SEK SEK
592658/2016 - 2016-10-24 14:56:51 - Nyemmission 10 500 SEK 69 500 SEK