Maskin & Montage Mech ABÄven kallat Maskin & Montage AB

Orgnr: 556218-0546
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 11 827 8 842 5 997 4 923
Rörelseresultat 1 453 1 270 475 - 298
Resultat efter finansnetto 1 453 1 267 474 - 293
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 768 1 024 426 14
Balansräkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Varulager m.m. 288 256 254 268
S:a anläggningstillgångar 124 134 138 203
S:a kortfristiga fordringar - 6 9 10
S:a omsättningstillgångar 6 308 4 314 3 560 3 123
S:a tillgångar 6 432 4 448 3 698 3 326
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital 20 20 20 20
S:a eget kapital 2 843 2 945 1 920 1 815
S:a obeskattade reserver 601 191 243 319
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 2 988 1 312 1 535 1 192
S:a eget kapital och skulder 6 432 4 448 3 698 3 326
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet % 201,47 % 309,30 % 215,37 % 239,51 %
Vinstmarginal % 12,29 % 14,36 % 7,92 % -5,95 %
Soliditet % 50,93 % 69,30 % 56,65 % 61,48 %
Noter (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 7 7 7 7
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - 1 953 1 586
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - - 664 496
Utdelning till aktieägare 1 000 870 - 320
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal 250
Högsta antal 1 000

Aktieinfo