LAMAB MASKIN AB

Orgnr: 556058-2453
Resultaträkning (TKR) 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Nettoomsättning 67 11 560 -
Rörelseresultat 64 - 15 119 97
Resultat efter finansnetto 4 - 1 95 61
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 4 - 1 95 61
Balansräkning (TKR) 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar 759 780 907 974
S:a kortfristiga fordringar 101 141 52 1
S:a omsättningstillgångar 754 802 938 864
S:a tillgångar 1 514 1 583 1 846 1 838
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital 20 20 20 20
S:a eget kapital 132 128 259 264
S:a obeskattade reserver - - - -
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 1 157 1 227 1 297 1 367
S:a kortfristiga skulder 225 228 290 207
S:a eget kapital och skulder 1 514 1 583 1 846 1 838
Nyckeltal 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Kassalikviditet % 335,11 % 351,75 % 323,45 % 417,39 %
Vinstmarginal % 97,01 % 172,73 % 21,61 % -
Soliditet % 8,72 % 8,09 % 14,03 % 14,36 %
Noter (TKR) 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - - 12
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - - - 2
Utdelning till aktieägare - - 130 100
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal
Högsta antal