Kulladals Byggteknik AB - Ekonomi - solidinfo.se

Kulladals Byggteknik AB

Orgnr: 556867-4211
Årsredovisning inkommen 2018-07-20 väntar på Bolagsverkets godkännande.
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 597 159 343 360
Rörelseresultat 79 45 - 125 - 54
Resultat efter finansnetto 79 45 - 125 - 54
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 61 45 - 125 -
Balansräkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar - - - 15
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 296 129 115 269
S:a tillgångar 296 129 115 284
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50 50 50 50
S:a bundet eget kapital - - - 60
S:a eget kapital 152 91 44 179
S:a obeskattade reserver - - - -
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 144 38 71 105
S:a eget kapital och skulder 296 129 115 284
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Kassalikviditet % 205,56 % 339,47 % 161,97 % 256,19 %
Vinstmarginal % 13,23 % 28,30 % -36,44 % -15,00 %
Soliditet % 51,35 % 70,54 % 38,26 % 63,03 %
Noter (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 2 - 2 -
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - 142 -
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - - 37 -
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 50 000 SEK
Lägsta belopp 50 000 SEK
Högsta belopp 200 000 SEK
Antal aktier 500
Lägsta antal 500
Högsta antal 2 000