Kulladals Byggteknik AB

Orgnr: 556867-4211
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 412 597 159 343
Rörelseresultat 156 79 45 - 125
Resultat efter finansnetto 156 79 45 - 125
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 122 61 45 - 125
Balansräkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar - - - -
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 307 296 129 115
S:a tillgångar 307 296 129 115
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50 50 50 50
S:a bundet eget kapital - - - -
S:a eget kapital 274 152 91 44
S:a obeskattade reserver - - - -
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 33 144 38 71
S:a eget kapital och skulder 307 296 129 115
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet % 930,30 % 205,56 % 339,47 % 161,97 %
Vinstmarginal % 37,86 % 13,23 % 28,30 % -36,44 %
Soliditet % 89,25 % 51,35 % 70,54 % 38,26 %
Noter (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 1 2 - 2
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - - 142
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - - - 37
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 50 000 SEK
Lägsta belopp 50 000 SEK
Högsta belopp 200 000 SEK
Antal aktier 500
Lägsta antal 500
Högsta antal 2 000