JADE TRAVEL AB - Ekonomi - solidinfo.se

JADE TRAVEL AB

Orgnr: 556212-3629
Resultaträkning (TKR) 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 177 334 224 055 261 945
Rörelseresultat 490 6 687 14 720
Resultat efter finansnetto 769 4 775 16 536
Resultat före skatt - - -
Årets resultat 588 2 606 12 115
Balansräkning (TKR) 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - -
S:a anläggningstillgångar 23 988 23 675 19 748
S:a kortfristiga fordringar 1 660 - -
S:a omsättningstillgångar 31 070 32 221 49 978
S:a tillgångar 55 058 55 896 69 726
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1 500 1 500 1 500
S:a bundet eget kapital 3 652 3 629 3 358
S:a eget kapital 37 135 38 558 42 308
S:a obeskattade reserver - - -
S:a avsättningar 8 - -
S:a långfristiga skulder - - -
S:a kortfristiga skulder 17 915 17 338 27 418
S:a eget kapital och skulder 55 058 55 896 69 726
Nyckeltal 2009-12 2008-12 2007-12
Kassalikviditet % 173,43 % 185,84 % 182,28 %
Vinstmarginal % 0,33 % 3,45 % 5,97 %
Soliditet % 67,45 % 68,98 % 60,68 %
Noter (TKR) 2009-12 2008-12 2007-12
Antal anställda 16 18 19
Löner till styrelse och VD 641 1 482 1 462
Varav tantiem/bonus - - -
Löner till övriga 4 841 4 571 4 588
Varav resultatlön - - -
Sociala kostnader 2 132 2 518 2 549
Utdelning till aktieägare - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0

Skuldebrev

Bemyndigande