JADE TRAVEL AB

Orgnr: 556212-3629
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2016-12 2015-12
Nettoomsättning 133 332 7 523 7 523 10 625
Rörelseresultat - 2 547 - - 3 185 - 276
Resultat efter finansnetto 2 485 - - 4 322 - 94
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 1 693 - 4 322 - 4 322 26
Balansräkning (TKR) 2017-12 2016-12 2016-12 2015-12
Tillgångar
Varulager m.m. 27 742 - - -
S:a anläggningstillgångar 1 300 18 907 18 907 20 541
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 40 634 18 956 18 956 21 667
S:a tillgångar 41 934 37 863 37 863 42 208
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1 500 1 500 1 500 1 500
S:a bundet eget kapital 300 300 300 300
S:a eget kapital 33 718 32 025 32 025 36 347
S:a obeskattade reserver 475 - - -
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 7 741 5 838 5 838 5 861
S:a eget kapital och skulder 41 934 37 863 37 863 42 208
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet % 166,54 % 324,70 % 324,70 % 369,68 %
Vinstmarginal % -1,91 % 2,03 % -40,30 % -0,88 %
Soliditet % 81,22 % 84,58 % 84,58 % 86,11 %
Noter (TKR) 2017-12 2016-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 14 14 14 14
Löner till styrelse och VD - - - 5 206
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - - -
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - - - 2 011
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 1 500 000 SEK
Lägsta belopp 1 500 000 SEK
Högsta belopp 6 000 000 SEK
Antal aktier 15 000
Lägsta antal 15 000
Högsta antal 60 000