GT3C Sweden AB - Ekonomi - solidinfo.se

GT3C Sweden ABÄven kallat Grön Telekom

Orgnr: 556820-4126
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 14 416 17 155 21 977 24 519
Rörelseresultat 519 - 1 015 - 1 185 1 364
Resultat efter finansnetto 486 - 1 062 - 1 206 1 382
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 481 - 1 062 - 558 801
Balansräkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar - - - -
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 2 633 1 517 3 112 5 066
S:a tillgångar 2 633 1 517 3 112 5 066
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50 50 50 50
S:a bundet eget kapital - - - 50
S:a eget kapital 786 305 1 367 1 925
S:a obeskattade reserver - - - 648
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 1 847 1 212 1 745 2 493
S:a eget kapital och skulder 2 633 1 517 3 112 5 066
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Kassalikviditet % 142,56 % 125,17 % 178,34 % 203,21 %
Vinstmarginal % 3,60 % -5,92 % -5,39 % 5,64 %
Soliditet % 29,85 % 20,11 % 43,93 % 47,21 %
Noter (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 5 6 6 2
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - 1 814 2 156 730
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - 473 505 128
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 50 000 SEK
Lägsta belopp 50 000 SEK
Högsta belopp 200 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal 1 000
Högsta antal 4 000