Fort Knox Förvaring ABÄven kallat Fortknox Förvaring AB

Orgnr: 556680-2392
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 14 907 14 538 2 174 1 728
Rörelseresultat 18 276 - 25 545 - 14 348 - 8 939
Resultat efter finansnetto 62 082 919 623 538 815 417
Resultat före skatt - 13 975 14 666 9 926
Årets resultat 63 303 908 743 541 260 - 114
Balansräkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar 2 921 906 2 502 242 2 110 798 1 246 437
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 58 166 433 051 496 947 226 991
S:a tillgångar 2 980 072 2 935 293 2 607 745 1 473 428
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 117 117 100 100
S:a bundet eget kapital - - - -
S:a eget kapital 2 227 854 2 189 251 1 920 310 1 417 050
S:a obeskattade reserver - - - 2 074
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 708 333 710 077 - -
S:a kortfristiga skulder 43 885 35 965 687 435 54 304
S:a eget kapital och skulder 2 980 072 2 935 293 2 607 745 1 473 428
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet % 132,54 % 1204,09 % 72,29 % 418,00 %
Vinstmarginal % 193,00 % -133,65 % 374,24 % 150,00 %
Soliditet % 74,76 % 74,58 % 73,64 % 96,28 %
Noter (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse och VD 1 950 1 760 1 560 960
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 1 259 1 186 1 388 1 251
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 1 446 1 446 1 366 1 158
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 117 121 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 117 121
Lägsta antal 100 000
Högsta antal 400 000

Aktieinfo

Kapitalförändringar Belopp Summa
57818/2016 - 2016-02-01 13:26:05 - Nyemmission 17 121 SEK SEK
229986/2016 - 2016-05-03 13:55:27 - Minskning 38 873 SEK 117 121 SEK