FLASHBACK MEDIA GROUP AB

Orgnr: 556561-1174
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 3 338 4 093 5 701 6 329
Rörelseresultat - 89 230 1 011 1 756
Resultat efter finansnetto 190 351 2 723 1 765
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 155 238 2 143 1 627
Balansräkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar 73 16 28 54
S:a kortfristiga fordringar 2 768 4 256 3 603 3 730
S:a omsättningstillgångar 4 878 7 331 8 728 8 471
S:a tillgångar 4 951 7 348 8 756 8 524
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital 6 6 6 6
S:a eget kapital 4 325 6 829 7 590 6 447
S:a obeskattade reserver - - - -
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 626 519 1 166 2 077
S:a eget kapital och skulder 4 951 7 348 8 756 8 524
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet % 779,23 % 1412,52 % 748,54 % 407,85 %
Vinstmarginal % 5,69 % 8,58 % 47,75 % 27,89 %
Soliditet % 87,36 % 92,94 % 86,68 % 75,63 %
Noter (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - 1 555 2 079
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - - 864 989
Utdelning till aktieägare 500 2 658 1 000 1 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal 1 000
Högsta antal 4 000

Aktieinfo