FK Maskin Karlsson & Larsson AB

Orgnr: 556975-8534
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Nettoomsättning 14 123 13 346 9 661
Rörelseresultat 347 473 397
Resultat efter finansnetto 186 314 328
Resultat före skatt - - -
Årets resultat 8 8 4
Balansräkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - -
S:a anläggningstillgångar 9 076 7 519 4 110
S:a kortfristiga fordringar - - -
S:a omsättningstillgångar 3 375 3 546 2 732
S:a tillgångar 12 450 11 065 6 842
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 200 200 200
S:a bundet eget kapital - - -
S:a eget kapital 219 212 204
S:a obeskattade reserver 797 622 322
S:a avsättningar - - -
S:a långfristiga skulder 5 015 4 379 2 272
S:a kortfristiga skulder 6 419 5 852 4 044
S:a eget kapital och skulder 12 450 11 065 6 842
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet % 52,58 % 60,59 % 67,56 %
Vinstmarginal % 2,46 % 3,54 % 4,11 %
Soliditet % 6,37 % 5,96 % 6,37 %
Noter (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 10 10 9
Löner till styrelse och VD - - -
Varav tantiem/bonus - - -
Löner till övriga - - 3 136
Varav resultatlön - - -
Sociala kostnader - - 842
Utdelning till aktieägare - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 671 212 0

Aktiekapital

Aktiekapital 200 000 SEK
Lägsta belopp 200 000 SEK
Högsta belopp 800 000 SEK
Antal aktier 200 000
Lägsta antal 200 000
Högsta antal 800 000

Aktieinfo

Kapitalförändringar Belopp Summa
354303/2014 - 2014-10-01 13:49:30 - Nyemmission 150 000 SEK 200 000 SEK