Finja Betong AB

Orgnr: 556101-6840
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 721 777 681 487 654 495 691 748
Rörelseresultat 64 602 79 296 93 391 78 506
Resultat efter finansnetto 62 704 76 709 91 904 77 325
Resultat före skatt 21 676 14 862 13 959 12 954
Årets resultat 463 1 234 5 735 - 3 418
Balansräkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Varulager m.m. 79 195 64 303 60 010 67 658
S:a anläggningstillgångar 401 467 381 935 362 734 376 053
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 190 053 229 731 284 295 263 012
S:a tillgångar 591 520 611 666 647 029 639 065
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50 000 50 000 50 000 50 000
S:a bundet eget kapital 458 - - -
S:a eget kapital 164 319 163 856 462 622 456 887
S:a obeskattade reserver - - 18 600 24 510
S:a avsättningar - - - 5 070
S:a långfristiga skulder 269 454 299 939 39 198 20 881
S:a kortfristiga skulder 157 747 147 871 126 609 131 717
S:a eget kapital och skulder 591 520 611 666 647 029 639 065
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet % 70,28 % 111,87 % 177,15 % 148,31 %
Vinstmarginal % 8,96 % 11,64 % 14,28 % 11,37 %
Soliditet % 27,78 % 26,79 % 73,57 % 74,25 %
Noter (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 180 181 145 169
Löner till styrelse och VD - - - 824
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 79 995 66 926 60 266 63 722
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 34 116 29 453 24 195 27 250
Utdelning till aktieägare - - 300 000 -
Beviljad checkräkningskredit 100000 100000 60000 60000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 50 000 000 SEK
Lägsta belopp 25 000 000 SEK
Högsta belopp 100 000 000 SEK
Antal aktier 10 000 000
Lägsta antal 5 000 000
Högsta antal 20 000 000

Aktieinfo

Kapitalförändringar Belopp Summa
438908/2011 - 2011-11-23 14:25:15 - Minskning 148 859 815 SEK 50 000 000 SEK
42029/2012 - 2012-02-01 13:47:44 - Minskning