ERICSON & SAETHER AB

Orgnr: 556395-5722
Resultaträkning (TKR) 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettoomsättning 49 879 46 868 40 902 44 916
Rörelseresultat 3 012 2 999 762 - 1 137
Resultat efter finansnetto 2 289 2 251 60 - 1 945
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 2 289 2 251 60 - 945
Balansräkning (TKR) 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tillgångar
Varulager m.m. 10 806 11 760 9 161 10 495
S:a anläggningstillgångar 5 537 5 474 5 412 5 427
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 17 149 16 795 14 120 16 184
S:a tillgångar 22 686 22 270 19 532 21 611
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 500 500 500 500
S:a bundet eget kapital 100 100 100 100
S:a eget kapital 9 019 7 730 5 478 5 418
S:a obeskattade reserver - - - -
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 6 287 7 120 9 457 9 200
S:a kortfristiga skulder 7 380 7 420 4 597 6 993
S:a eget kapital och skulder 22 686 22 270 19 532 21 611
Nyckeltal 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet % 85,95 % 67,86 % 107,87 % 81,35 %
Vinstmarginal % 6,04 % 6,43 % 2,00 % -2,42 %
Soliditet % 39,76 % 34,71 % 28,05 % 25,07 %
Noter (TKR) 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 6 6 7 7
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - - 3 585
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - - - 1 887
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 3987 3920 5357 4200

Aktiekapital

Aktiekapital 500 000 SEK
Lägsta belopp 500 000 SEK
Högsta belopp 2 000 000 SEK
Antal aktier 5 000
Lägsta antal
Högsta antal