ER Konsult i Torsby AB

Orgnr: 559110-XXXX
Resultaträkning (TKR) 2018-12 2017-12
Nettoomsättning 1 121 677
Rörelseresultat 336 276
Resultat efter finansnetto 336 276
Resultat före skatt - -
Årets resultat 262 162
Balansräkning (TKR) 2018-12 2017-12
Tillgångar
Varulager m.m. - -
S:a anläggningstillgångar - -
S:a kortfristiga fordringar - -
S:a omsättningstillgångar 563 405
S:a tillgångar 563 405
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50 50
S:a bundet eget kapital - -
S:a eget kapital 349 212
S:a obeskattade reserver 69 69
S:a avsättningar - -
S:a långfristiga skulder - -
S:a kortfristiga skulder 145 124
S:a eget kapital och skulder 563 405
Nyckeltal 2018-12 2017-12
Kassalikviditet % 388,28 % 326,61 %
Vinstmarginal % 29,97 % 40,77 %
Soliditet % 70,81 % 64,61 %
Noter (TKR) 2018-12 2017-12
Antal anställda 1 1
Löner till styrelse och VD - -
Varav tantiem/bonus - -
Löner till övriga - -
Varav resultatlön - -
Sociala kostnader - -
Utdelning till aktieägare 150 125
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 50 000 SEK
Lägsta belopp 500 000 000 00S
Högsta belopp - 000
Antal aktier -
Lägsta antal 50 000 000 000 000 000
Högsta antal 50 000 000 000 000 000