Er - Ho Huset 2 AB

Orgnr: 556851-4441
Resultaträkning (TKR) 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettoomsättning 1 638 1 616 1 596 1 564
Rörelseresultat 1 221 1 173 1 155 1 125
Resultat efter finansnetto 1 099 1 047 1 055 987
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 239 192 132 131
Balansräkning (TKR) 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar 15 966 16 243 16 519 16 794
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 2 624 4 730 3 906 2 991
S:a tillgångar 18 591 20 973 20 424 19 785
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50 50 50 50
S:a bundet eget kapital - - - -
S:a eget kapital 1 204 964 772 640
S:a obeskattade reserver - - - -
S:a avsättningar 217 186 149 112
S:a långfristiga skulder 15 947 18 647 18 347 17 961
S:a kortfristiga skulder 1 223 1 176 1 156 1 072
S:a eget kapital och skulder 18 591 20 973 20 424 19 785
Nyckeltal 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet % 214,55 % 402,21 % 337,89 % 279,01 %
Vinstmarginal % 74,54 % 72,59 % 72,37 % 71,93 %
Soliditet % 6,48 % 4,60 % 3,78 % 3,23 %
Noter (TKR) 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda - - - -
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - - -
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - - - -
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 50 000 SEK
Lägsta belopp 50 000 SEK
Högsta belopp 200 000 SEK
Antal aktier 50 000
Lägsta antal 50 000
Högsta antal 200 000