E2 Sweden AB Avregistrerat

Orgnr: 556791-0624
Resultaträkning (TKR) 2010-12
Nettoomsättning 2 195
Rörelseresultat - 4
Resultat efter finansnetto - 4
Resultat före skatt -
Årets resultat - 5
Balansräkning (TKR) 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 550
S:a anläggningstillgångar 68
S:a kortfristiga fordringar -
S:a omsättningstillgångar 1 707
S:a tillgångar 1 775
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100
S:a bundet eget kapital 100
S:a eget kapital 95
S:a obeskattade reserver -
S:a avsättningar -
S:a långfristiga skulder 1 032
S:a kortfristiga skulder 648
S:a eget kapital och skulder 1 775
Nyckeltal 2010-12
Kassalikviditet % 178,55 %
Vinstmarginal % -0,18 %
Soliditet % 5,35 %
Noter (TKR) 2010-12
Antal anställda 1
Löner till styrelse och VD 153
Varav tantiem/bonus -
Löner till övriga 172
Varav resultatlön -
Sociala kostnader 53
Utdelning till aktieägare -
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000 000
Lägsta antal 1 000 000
Högsta antal 4 000 000

Aktieinfo