DM TAK AB - Ekonomi - solidinfo.se

DM TAK AB

Orgnr: 556724-6623
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 48 226 46 855 26 926 22 741
Rörelseresultat 3 814 3 025 588 258
Resultat efter finansnetto 3 741 3 028 521 180
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 2 911 2 354 637 97
Balansräkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Varulager m.m. 17 - - -
S:a anläggningstillgångar 5 599 5 292 5 354 5 235
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 10 505 9 794 5 338 4 071
S:a tillgångar 16 104 15 086 10 692 9 305
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital - - - 100
S:a eget kapital 5 537 3 267 1 413 975
S:a obeskattade reserver 591 591 591 775
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 1 294 2 747 2 715 22
S:a kortfristiga skulder 8 682 8 481 5 973 7 532
S:a eget kapital och skulder 16 104 15 086 10 692 9 305
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Kassalikviditet % 120,80 % 115,48 % 89,37 % 54,05 %
Vinstmarginal % 7,91 % 6,50 % 2,20 % 1,20 %
Soliditet % 37,03 % 24,48 % 17,20 % 16,48 %
Noter (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 18 20 17 16
Löner till styrelse och VD - - - 347
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 7 188 6 347 5 931 5 375
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 2 269 1 851 1 609 1 416
Utdelning till aktieägare 1 500 641 500 20
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal 1 000
Högsta antal 4 000