DM TAK AB

Orgnr: 556724-6623
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 60 411 48 226 46 855 26 926
Rörelseresultat 5 697 3 814 3 025 588
Resultat efter finansnetto 5 702 3 741 3 028 521
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 3 434 2 911 2 354 637
Balansräkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Varulager m.m. - 17 - -
S:a anläggningstillgångar 7 174 5 599 5 292 5 354
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 13 735 10 505 9 794 5 338
S:a tillgångar 20 910 16 104 15 086 10 692
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital - - - -
S:a eget kapital 6 946 5 537 3 267 1 413
S:a obeskattade reserver 1 883 591 591 591
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 2 655 1 294 2 747 2 715
S:a kortfristiga skulder 9 426 8 682 8 481 5 973
S:a eget kapital och skulder 20 910 16 104 15 086 10 692
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet % 145,71 % 120,80 % 115,48 % 89,37 %
Vinstmarginal % 9,48 % 7,91 % 6,50 % 2,20 %
Soliditet % 39,70 % 37,03 % 24,48 % 17,20 %
Noter (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 24 18 20 17
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 7 522 7 188 6 347 5 931
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 2 499 2 269 1 851 1 609
Utdelning till aktieägare 2 500 1 500 641 500
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal 1 000
Högsta antal 4 000