Cloudspot AB

Orgnr: 556797-7136
Resultaträkning (TKR) 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Nettoomsättning 1 588 1 592 1 584 1 120
Rörelseresultat - 31 - 156 104 - 14
Resultat efter finansnetto - 64 - 167 100 - 18
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat - 64 - 164 77 - 18
Balansräkning (TKR) 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar - 3 12 21
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 337 243 425 215
S:a tillgångar 337 246 437 236
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital - - - -
S:a eget kapital - 102 - 38 165 89
S:a obeskattade reserver - - 3 -
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 439 284 269 147
S:a eget kapital och skulder 337 246 437 236
Nyckeltal 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Kassalikviditet % 76,77 % 85,56 % 157,99 % 146,26 %
Vinstmarginal % -1,95 % -9,80 % 6,57 % -1,25 %
Soliditet % -30,27 % -15,45 % 38,25 % 37,71 %
Noter (TKR) 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - 999 724
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - - 295 209
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 200 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal 1 000
Högsta antal 2 000