Boris Matkovic Transport AB - Ekonomi - solidinfo.se

Boris Matkovic Transport AB

Orgnr: 556656-1048
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 11 146 11 188 11 383 9 677
Rörelseresultat 792 106 200 298
Resultat efter finansnetto 723 5 105 234
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 12 - 1 49 84
Balansräkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar 5 281 2 130 2 637 1 566
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 2 776 1 693 1 762 1 888
S:a tillgångar 8 057 3 823 4 399 3 454
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital 20 20 20 120
S:a eget kapital 465 452 503 503
S:a obeskattade reserver 855 155 155 125
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 4 674 1 423 1 497 1 029
S:a kortfristiga skulder 2 063 1 793 2 244 1 796
S:a eget kapital och skulder 8 057 3 823 4 399 3 454
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Kassalikviditet % 134,56 % 94,42 % 78,52 % 105,12 %
Vinstmarginal % 7,11 % 0,95 % 1,82 % 3,08 %
Soliditet % 13,41 % 14,74 % 13,97 % 17,17 %
Noter (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 11 9 8 7
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - 2 705 2 232 1 939
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - 858 716 663
Utdelning till aktieägare - - 50 50
Beviljad checkräkningskredit 300 300 300 300
Utnyttjad checkräkningskredit 0 233 3 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 100
Lägsta antal 100
Högsta antal 400

Aktieinfo