Boris Matkovic Transport AB

Orgnr: 556656-1048
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 12 821 11 146 11 188 11 383
Rörelseresultat - 13 792 106 200
Resultat efter finansnetto - 160 723 5 105
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 14 12 - 1 49
Balansräkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar 4 287 5 281 2 130 2 637
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 2 845 2 776 1 693 1 762
S:a tillgångar 7 131 8 057 3 823 4 399
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital 20 20 20 20
S:a eget kapital 428 465 452 503
S:a obeskattade reserver 670 855 155 155
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 3 085 4 674 1 423 1 497
S:a kortfristiga skulder 2 948 2 063 1 793 2 244
S:a eget kapital och skulder 7 131 8 057 3 823 4 399
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet % 96,51 % 134,56 % 94,42 % 78,52 %
Vinstmarginal % -0,09 % 7,11 % 0,95 % 1,82 %
Soliditet % 12,77 % 13,41 % 14,74 % 13,97 %
Noter (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 11 11 9 8
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - 2 705 2 232
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - - 858 716
Utdelning till aktieägare 50 - - 50
Beviljad checkräkningskredit 300 300 300 300
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 233 3

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 100
Lägsta antal 100
Högsta antal 400

Aktieinfo