BOK & BIBLIOTEK I NORDEN AB

Orgnr: 556282-7625
Fusion inledd övertagande bolag: Svenska Mässan Gothia Towers AB
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 76 443 61 450 71 584 62 546
Rörelseresultat 11 031 5 947 11 815 8 899
Resultat efter finansnetto 11 060 5 449 11 827 8 897
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat - 94 - 749 - 185 6 901
Balansräkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Varulager m.m. 2 797 2 966 2 383 1 000
S:a anläggningstillgångar 132 143 180 222
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 16 420 17 772 28 124 30 104
S:a tillgångar 16 552 17 915 28 304 30 326
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1 207 1 207 1 207 1 207
S:a bundet eget kapital 242 242 242 1 448
S:a eget kapital 13 128 13 222 22 016 13 394
S:a obeskattade reserver - - - 3 767
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 3 424 4 693 6 288 13 163
S:a eget kapital och skulder 16 552 17 915 28 304 30 326
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Kassalikviditet % 397,87 % 315,49 % 409,37 % 221,10 %
Vinstmarginal % 14,49 % 9,77 % 16,53 % 14,23 %
Soliditet % 79,31 % 73,80 % 77,78 % 53,11 %
Noter (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 25 24 21 19
Löner till styrelse och VD - 1 293 1 381 1 222
Varav tantiem/bonus - 133 256 -
Löner till övriga 12 226 10 091 9 288 7 713
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 5 530 5 347 4 763 4 203
Utdelning till aktieägare - - 12 071 4 627
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 1 207 050 SEK
Lägsta belopp 1 200 000 SEK
Högsta belopp 4 800 000 SEK
Antal aktier 40 235
Lägsta antal 40 000
Högsta antal 160 000

Aktieinfo

Aktierna skall utges i två serier, serie A till ett antal av
högst 14.600 och serie B till ett antal av högst 145.400.
Aktieslag Antal Röstvärde
B 32 235 1
A 8 000 10