BERGA LIVSMEDEL AB

Orgnr: 556931-0609
Resultaträkning (TKR) 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Nettoomsättning 4 250 466 - 2 760
Rörelseresultat - 248 27 - 420 34
Resultat efter finansnetto - 248 26 - 425 27
Resultat före skatt - 439 66 -
Årets resultat - 248 26 - 425 27
Balansräkning (TKR) 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Tillgångar
Varulager m.m. 1 250 752 277 346
S:a anläggningstillgångar 154 164 157 108
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 1 275 697 322 365
S:a tillgångar 1 428 860 479 473
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50 50 50 50
S:a bundet eget kapital - - - -
S:a eget kapital - 597 - 349 - 375 44
S:a obeskattade reserver - - - -
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - 30 54 235
S:a kortfristiga skulder 2 025 1 179 800 194
S:a eget kapital och skulder 1 428 860 479 473
Nyckeltal 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Kassalikviditet % 1,23 % -4,66 % 5,63 % 9,79 %
Vinstmarginal % -5,84 % 5,79 % - 1,23 %
Soliditet % -41,81 % -40,58 % -78,29 % 9,30 %
Noter (TKR) 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Antal anställda - - - 1
Löner till styrelse och VD 435 - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - - 39
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 137 - - 24
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 50 000 SEK
Lägsta belopp 50 000 SEK
Högsta belopp 200 000 SEK
Antal aktier 100
Lägsta antal 100
Högsta antal 400