BaronBackens Bil ABÄven kallat Baronbackensbil AB

Orgnr: 556129-5865
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 15 267 19 075 14 637 10 753
Rörelseresultat 371 668 950 817
Resultat efter finansnetto 288 596 925 817
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 259 330 507 644
Balansräkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Varulager m.m. 5 214 5 870 3 814 2 886
S:a anläggningstillgångar 8 16 24 32
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 7 179 7 234 5 906 3 852
S:a tillgångar 7 187 7 250 5 930 3 884
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital - - - -
S:a eget kapital 2 035 1 777 1 447 939
S:a obeskattade reserver 410 410 250 -
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 533 799 - 200
S:a kortfristiga skulder 4 209 4 264 4 233 2 745
S:a eget kapital och skulder 7 187 7 250 5 930 3 884
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet % 46,69 % 31,99 % 49,42 % 35,19 %
Vinstmarginal % 2,43 % 3,51 % 6,49 % 7,60 %
Soliditet % 32,42 % 28,58 % 27,44 % 24,18 %
Noter (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 3 3 2 2
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - 490 459
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - - 136 144
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 500 500 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 431 439 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal 1 000
Högsta antal 4 000