BaronBackens Bil AB - Ekonomi - solidinfo.se

BaronBackens Bil ABÄven kallat Baronbackensbil AB

Orgnr: 556129-5865
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 19 075 14 637 10 753 7 744
Rörelseresultat 668 950 817 - 118
Resultat efter finansnetto 596 925 817 - 118
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 330 507 644 - 70
Balansräkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Varulager m.m. 5 870 3 814 2 886 2 294
S:a anläggningstillgångar 16 24 32 -
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 7 234 5 906 3 852 2 834
S:a tillgångar 7 250 5 930 3 884 2 834
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital - - - 100
S:a eget kapital 1 777 1 447 939 295
S:a obeskattade reserver 410 250 - -
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 799 - 200 376
S:a kortfristiga skulder 4 264 4 233 2 745 2 163
S:a eget kapital och skulder 7 250 5 930 3 884 2 834
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Kassalikviditet % 31,99 % 49,42 % 35,19 % 24,97 %
Vinstmarginal % 3,51 % 6,49 % 7,60 % -1,52 %
Soliditet % 28,58 % 27,44 % 24,18 % 10,41 %
Noter (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 3 2 2 1
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - 490 459 244
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - 136 144 77
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 500 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 439 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal 1 000
Högsta antal 4 000