Appertiff AB

Orgnr: 556697-9521
Resultaträkning (TKR) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 2 640 2 559 2 219 2 047
Rörelseresultat 139 156 209 30
Resultat efter finansnetto 872 - 74 - 128 224
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 841 1 - 178 204
Balansräkning (TKR) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Varulager m.m. 839 990 709 792
S:a anläggningstillgångar 139 61 312 571
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 2 060 1 284 1 180 1 474
S:a tillgångar 2 199 1 344 1 492 2 044
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital - - - -
S:a eget kapital 1 507 667 665 843
S:a obeskattade reserver 293 293 436 438
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - 19 63
S:a kortfristiga skulder 399 384 372 700
S:a eget kapital och skulder 2 199 1 344 1 492 2 044
Nyckeltal 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Kassalikviditet % 306,02 % 76,56 % 126,61 % 97,43 %
Vinstmarginal % 5,27 % 6,10 % 9,46 % 1,51 %
Soliditet % 78,12 % 65,32 % 65,61 % 56,67 %
Noter (TKR) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda - 1 - -
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - 106 - -
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - 25 - -
Utdelning till aktieägare 350 - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 200 200 200
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal 1 000
Högsta antal 4 000