ALFING I ÄLMHULT AB

Orgnr: 556216-5547
Resultaträkning (TKR) 2018-04 2018-04 2017-04 2016-04
Nettoomsättning 119 480 119 480 105 558 102 082
Rörelseresultat 8 974 8 974 6 566 6 583
Resultat efter finansnetto 8 965 8 965 6 577 6 597
Resultat före skatt 4 305 4 305 4 029 3 682
Årets resultat 6 480 6 480 4 982 4 437
Balansräkning (TKR) 2018-04 2018-04 2017-04 2016-04
Tillgångar
Varulager m.m. 32 761 32 761 29 842 21 438
S:a anläggningstillgångar 30 790 30 790 18 907 20 983
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 56 964 56 964 59 772 58 282
S:a tillgångar 87 754 87 754 78 680 79 265
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 200 200 200 200
S:a bundet eget kapital 40 40 40 40
S:a eget kapital 56 433 56 433 50 273 51 611
S:a obeskattade reserver 13 343 13 343 12 742 12 577
S:a avsättningar 506 506 503 522
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 17 472 17 472 15 162 14 555
S:a eget kapital och skulder 87 754 87 754 78 680 79 265
Nyckeltal 2018-04 2018-04 2017-04 2016-04
Kassalikviditet % 138,52 % 138,52 % 197,40 % 253,14 %
Vinstmarginal % 7,51 % 7,51 % 6,23 % 6,47 %
Soliditet % 75,26 % 75,26 % 75,56 % 76,54 %
Noter (TKR) 2018-04 2018-04 2017-04 2016-04
Antal anställda 86 86 81 74
Löner till styrelse och VD 692 692 648 652
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 27 539 27 539 25 282 23 163
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 11 839 11 839 10 611 9 487
Utdelning till aktieägare 320 320 320 320
Beviljad checkräkningskredit 4400 4400 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 200 000 SEK
Lägsta belopp 1 000 000 000 00S
Högsta belopp - 000
Antal aktier -
Lägsta antal 200 000 000 000 000 000
Högsta antal 100 000 000 000 000 000

Aktieinfo