AB STOCKHOLMSHEM

AB STOCKHOLMSHEM

Orgnr: 556035-9555
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 2 290 000 2 186 000 2 062 000 1 994 000
Rörelseresultat 490 000 501 000 517 000 479 000
Resultat efter finansnetto 359 000 364 000 352 000 290 000
Resultat före skatt 110 000 102 000 95 000 97 000
Årets resultat 359 000 378 000 520 000 609 000
Balansräkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Varulager m.m. - 1 000 1 000 1 000
S:a anläggningstillgångar 21 359 000 19 847 000 18 586 000 16 844 000
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 371 000 413 000 389 000 391 000
S:a tillgångar 21 730 000 20 260 000 18 975 000 17 235 000
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 882 000 882 000 882 000 882 000
S:a bundet eget kapital 190 000 190 000 190 000 190 000
S:a eget kapital 8 914 000 8 631 000 8 254 000 7 736 000
S:a obeskattade reserver 503 000 471 000 695 000 982 000
S:a avsättningar 266 000 201 000 149 000 61 000
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 12 047 000 10 957 000 9 877 000 8 456 000
S:a eget kapital och skulder 21 730 000 20 260 000 18 975 000 17 235 000
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet % 3,08 % 3,76 % 3,93 % 4,61 %
Vinstmarginal % 21,53 % 23,15 % 25,36 % 24,47 %
Soliditet % 42,69 % 44,28 % 46,14 % 48,99 %
Noter (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 345 307 306 295
Löner till styrelse och VD 3 198 2 137 1 951 2 601 000
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 177 933 165 160 157 180 147 450 000
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 56 197 70 303 64 541 68 092 000
Utdelning till aktieägare 951 844 000 995 1 651
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 882 000 000 SEK
Lägsta belopp 880 000 000 SEK
Högsta belopp 3 520 000 000 SEK
Antal aktier 17 640 000
Lägsta antal 17 600 000
Högsta antal 70 400 000