AB ÖRESUNDSPAVILJONGENÄven kallat Restaurang Ribersborg

Orgnr: 556193-0735
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 9 882 10 289 10 010 10 314
Rörelseresultat - 343 180 503 - 320
Resultat efter finansnetto - 337 187 515 - 312
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat - 212 144 303 77
Balansräkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Varulager m.m. 86 102 110 139
S:a anläggningstillgångar 669 722 698 738
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 1 913 2 169 1 801 1 157
S:a tillgångar 2 583 2 890 2 499 1 895
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital - - - -
S:a eget kapital 1 525 1 737 1 593 1 290
S:a obeskattade reserver - 125 125 -
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 1 058 1 028 781 605
S:a eget kapital och skulder 2 583 2 890 2 499 1 895
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet % 172,68 % 201,07 % 216,52 % 168,26 %
Vinstmarginal % -3,39 % 1,83 % 5,15 % -3,01 %
Soliditet % 59,04 % 63,22 % 67,35 % 68,07 %
Noter (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 14 15 14 14
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - 3 845 4 520
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - - 1 253 1 352
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal
Högsta antal