AB ADMINISTRATOR

Orgnr: 556013-2838
Resultaträkning (TKR) 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettoomsättning 19 500 18 607 19 022 18 422
Rörelseresultat 11 576 13 196 14 325 13 064
Resultat efter finansnetto 10 487 11 718 12 833 11 481
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 1 336 604 609 653
Balansräkning (TKR) 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar 133 066 134 863 136 660 138 457
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 2 781 4 264 3 153 2 389
S:a tillgångar 135 847 139 127 139 813 140 846
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 270 270 270 270
S:a bundet eget kapital 104 104 104 104
S:a eget kapital 45 009 43 779 43 281 42 778
S:a obeskattade reserver - - - -
S:a avsättningar 8 385 8 840 8 724 8 608
S:a långfristiga skulder 1 050 1 050 1 050 1 050
S:a kortfristiga skulder 81 403 85 458 86 758 88 410
S:a eget kapital och skulder 135 847 139 127 139 813 140 846
Nyckeltal 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet % 3,42 % 4,99 % 3,63 % 2,70 %
Vinstmarginal % 59,45 % 71,04 % 75,47 % 70,96 %
Soliditet % 33,13 % 31,47 % 30,96 % 30,37 %
Noter (TKR) 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda - - - -
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - - -
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - - - -
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 270 000 SEK
Lägsta belopp 270 000 SEK
Högsta belopp 1 080 000 SEK
Antal aktier 270
Lägsta antal 270
Högsta antal 1 080