AB ABM-MASKINERÄven kallat ABM-Maskiner

Orgnr: 556076-1545
Resultaträkning (TKR) 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Nettoomsättning 7 461 10 183 12 396 15 316
Rörelseresultat 5 298 63 173
Resultat efter finansnetto 1 294 66 152
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 19 210 64 96
Balansräkning (TKR) 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Tillgångar
Varulager m.m. 2 524 2 602 2 043 2 243
S:a anläggningstillgångar 13 28 40 35
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 3 851 3 999 4 716 6 183
S:a tillgångar 3 863 4 028 4 756 6 217
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital 34 34 34 34
S:a eget kapital 1 861 1 842 1 932 1 868
S:a obeskattade reserver 210 235 212 230
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 1 792 1 951 2 612 4 119
S:a eget kapital och skulder 3 863 4 028 4 756 6 217
Nyckeltal 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Kassalikviditet % 74,05 % 71,60 % 102,34 % 95,65 %
Vinstmarginal % 0,08 % 2,95 % 0,54 % 1,13 %
Soliditet % 52,09 % 49,93 % 43,83 % 32,71 %
Noter (TKR) 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Antal anställda 3 3 4 4
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - 1 103 1 153
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - - 448 471
Utdelning till aktieägare - - 300 -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 900 900
Utnyttjad checkräkningskredit 227 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 50 000 SEK
Högsta belopp 200 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal
Högsta antal