AB 135 ÄPPLEN

Orgnr: 559108-XXXX
Årsredovisning inkommen 2019-06-25 väntar på Bolagsverkets godkännande.
Resultaträkning (TKR) 2017-12
Nettoomsättning 117
Rörelseresultat - 34
Resultat efter finansnetto - 34
Resultat före skatt -
Årets resultat - 34
Balansräkning (TKR) 2017-12
Tillgångar
Varulager m.m. -
S:a anläggningstillgångar -
S:a kortfristiga fordringar -
S:a omsättningstillgångar 46
S:a tillgångar 46
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50
S:a bundet eget kapital -
S:a eget kapital 16
S:a obeskattade reserver -
S:a avsättningar -
S:a långfristiga skulder -
S:a kortfristiga skulder 30
S:a eget kapital och skulder 46
Nyckeltal 2017-12
Kassalikviditet % 153,33 %
Vinstmarginal % -29,06 %
Soliditet % 34,78 %
Noter (TKR) 2017-12
Antal anställda -
Löner till styrelse och VD -
Varav tantiem/bonus -
Löner till övriga -
Varav resultatlön -
Sociala kostnader -
Utdelning till aktieägare -
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0

Aktiekapital

Aktiekapital 50 000 SEK
Lägsta belopp 500 000 000 00S
Högsta belopp - 000
Antal aktier -
Lägsta antal 50 000 000 000 000 000
Högsta antal 50 000 000 000 000 000