Aid Redovisning AB

Orgnr: 556866-6001
Resultaträkning (TKR) 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettoomsättning 1 088 856 953 856
Rörelseresultat 255 134 217 131
Resultat efter finansnetto 255 134 217 131
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 197 101 166 97
Balansräkning (TKR) 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar - - - -
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 457 252 272 233
S:a tillgångar 457 252 272 233
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50 50 50 50
S:a bundet eget kapital - - - -
S:a eget kapital 299 152 226 169
S:a obeskattade reserver - - - -
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 158 100 46 64
S:a eget kapital och skulder 457 252 272 233
Nyckeltal 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet % 289,24 % 252,00 % 591,30 % 364,06 %
Vinstmarginal % 23,44 % 15,65 % 22,77 % 15,30 %
Soliditet % 65,43 % 60,32 % 83,09 % 72,53 %
Noter (TKR) 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - - 361
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - - - 140
Utdelning till aktieägare 200 50 175 110
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 50 000 SEK
Lägsta belopp 50 000 SEK
Högsta belopp 200 000 SEK
Antal aktier 500
Lägsta antal 500
Högsta antal 2 000