AIA brother s AB

Orgnr: 559065-XXXX
Resultaträkning (TKR) 2018-09 2017-09
Nettoomsättning 1 999 2 034
Rörelseresultat 146 280
Resultat efter finansnetto 143 272
Resultat före skatt - -
Årets resultat 111 159
Balansräkning (TKR) 2018-09 2017-09
Tillgångar
Varulager m.m. - -
S:a anläggningstillgångar 307 420
S:a kortfristiga fordringar - -
S:a omsättningstillgångar 307 227
S:a tillgångar 614 647
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50 50
S:a bundet eget kapital - -
S:a eget kapital 320 209
S:a obeskattade reserver 68 68
S:a avsättningar - -
S:a långfristiga skulder 72 127
S:a kortfristiga skulder 154 243
S:a eget kapital och skulder 614 647
Nyckeltal 2018-09 2017-09
Kassalikviditet % 199,35 % 93,42 %
Vinstmarginal % 7,30 % 13,77 %
Soliditet % 60,09 % 39,87 %
Noter (TKR) 2018-09 2017-09
Antal anställda 3 2
Löner till styrelse och VD - -
Varav tantiem/bonus - -
Löner till övriga - -
Varav resultatlön - -
Sociala kostnader - -
Utdelning till aktieägare 160 -
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 50 000 SEK
Lägsta belopp 50 000 SEK
Högsta belopp 200 000 SEK
Antal aktier 500
Lägsta antal 500
Högsta antal 2 000