AESSEAL Nordic ABÄven kallat Aesseal Sweden AB

Orgnr: 556683-6705
Resultaträkning (TKR) 2017-12
Nettoomsättning -
Rörelseresultat -
Resultat efter finansnetto -
Resultat före skatt -
Årets resultat -
Balansräkning (TKR) 2017-12
Tillgångar
Varulager m.m. -
S:a anläggningstillgångar -
S:a kortfristiga fordringar -
S:a omsättningstillgångar -
S:a tillgångar -
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital -
S:a bundet eget kapital -
S:a eget kapital -
S:a obeskattade reserver -
S:a avsättningar -
S:a långfristiga skulder -
S:a kortfristiga skulder -
S:a eget kapital och skulder -
Nyckeltal 2017-12
Kassalikviditet % -
Vinstmarginal % -
Soliditet % 0,00 %
Noter (TKR) 2017-12
Antal anställda -
Löner till styrelse och VD -
Varav tantiem/bonus -
Löner till övriga -
Varav resultatlön -
Sociala kostnader -
Utdelning till aktieägare -
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0

Skuldebrev

Bemyndigande