AESSEAL Nordic ABÄven kallat Aesseal Sweden AB

Orgnr: 556683-6705
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 22 722 22 458 20 834 26 883
Rörelseresultat 1 742 1 834 1 2 096
Resultat efter finansnetto 1 666 1 802 - 32 1 643
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 957 1 019 269 950
Balansräkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Varulager m.m. 2 779 3 017 2 707 2 314
S:a anläggningstillgångar 502 721 1 044 961
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 14 814 12 784 10 460 8 701
S:a tillgångar 15 316 13 505 11 504 9 663
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 2 500 2 500 2 500 2 500
S:a bundet eget kapital - - - -
S:a eget kapital 8 080 7 123 6 104 5 835
S:a obeskattade reserver 897 470 - 400
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 6 339 5 912 5 400 3 428
S:a eget kapital och skulder 15 316 13 505 11 504 9 663
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet % 189,86 % 165,21 % 143,57 % 186,32 %
Vinstmarginal % 8,25 % 10,54 % 1,71 % 8,21 %
Soliditet % 56,97 % 55,25 % 53,06 % 63,37 %
Noter (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 11 10 9 11
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 4 815 4 378 4 688 4 821
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 2 286 2 139 2 217 2 200
Utdelning till aktieägare 4 000 - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 2 500 000 SEK
Lägsta belopp 1 200 000 SEK
Högsta belopp 4 800 000 SEK
Antal aktier 25 000
Lägsta antal 12 000
Högsta antal 48 000