Advokatbyrån Vindemia AB

Orgnr: 556613-3426
Resultaträkning (TKR) 2018-12 2017-12 2016-12 2016-12
Nettoomsättning 528 654 - 2 625
Rörelseresultat 159 285 - 1 2 369
Resultat efter finansnetto 155 280 - 1 2 369
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 105 206 - 1 1 839
Balansräkning (TKR) 2018-12 2017-12 2016-12 2016-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar - - - -
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 2 108 2 960 120 3 904
S:a tillgångar 2 108 2 960 120 3 904
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital 20 20 20 20
S:a eget kapital 226 326 120 1 960
S:a obeskattade reserver - - - -
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 1 882 2 634 - 1 944
S:a eget kapital och skulder 2 108 2 960 120 3 904
Nyckeltal 2018-12 2017-12 2016-12 2016-12
Kassalikviditet % 112,01 % 112,38 % - 200,82 %
Vinstmarginal % 30,11 % 43,58 % - 90,25 %
Soliditet % 10,72 % 11,01 % 100,00 % 50,20 %
Noter (TKR) 2018-12 2017-12 2016-12 2016-12
Antal anställda 1 1 - 1
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - - -
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - - - -
Utdelning till aktieägare 105 206 - 1 839
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal 1 000
Högsta antal 4 000