AB 76 KVADRAT PlusÄven kallat 76 Kvadrat Plus AB

Orgnr: 556776-7941
Resultaträkning (TKR) 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Nettoomsättning 2 752 2 504 2 455 1 976
Rörelseresultat 364 272 352 - 9
Resultat efter finansnetto 360 271 350 - 13
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 280 211 205 - 13
Balansräkning (TKR) 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Tillgångar
Varulager m.m. 454 373 264 229
S:a anläggningstillgångar - - - -
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 903 766 694 333
S:a tillgångar 903 766 694 333
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital - - - -
S:a eget kapital 651 521 410 205
S:a obeskattade reserver 85 85 85 -
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 167 160 199 128
S:a eget kapital och skulder 903 766 694 333
Nyckeltal 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Kassalikviditet % 268,86 % 245,63 % 216,08 % 81,25 %
Vinstmarginal % 13,23 % 10,90 % 14,34 % -0,46 %
Soliditet % 78,87 % 76,01 % 67,90 % 61,56 %
Noter (TKR) 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - 429 457
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - - 130 126
Utdelning till aktieägare 150 150 - -
Beviljad checkräkningskredit 0 150 150 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal 1 000
Högsta antal 4 000