A. STAFFARE ABÄven kallat Staffare AB

Orgnr: 556222-5713
Årsredovisning inkommen 2019-07-08 väntar på Bolagsverkets godkännande.
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 518 362 452 127 387 157 416 253
Rörelseresultat 9 554 8 994 2 202 4 544
Resultat efter finansnetto 9 960 10 961 8 317 2 366
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 6 199 10 131 8 537 1 819
Balansräkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Varulager m.m. 158 393 147 242 141 185 140 817
S:a anläggningstillgångar 53 748 35 585 33 256 34 654
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 201 091 172 806 182 330 168 165
S:a tillgångar 254 839 208 391 215 586 202 819
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 500 500 500 500
S:a bundet eget kapital 100 100 100 100
S:a eget kapital 79 213 75 014 64 883 95 349
S:a obeskattade reserver 3 073 823 823 1 558
S:a avsättningar 158 150 152 99
S:a långfristiga skulder 28 936 18 796 32 188 12 058
S:a kortfristiga skulder 143 459 113 608 117 540 93 755
S:a eget kapital och skulder 254 839 208 391 215 586 202 819
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet % 29,76 % 22,50 % 35,01 % 29,17 %
Vinstmarginal % 1,85 % 2,03 % 0,62 % 1,13 %
Soliditet % 31,95 % 36,28 % 30,37 % 47,56 %
Noter (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 72 66 62 61
Löner till styrelse och VD 600 612 588 428
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 31 857 28 067 24 935 26 179
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 14 802 12 902 11 867 11 792
Utdelning till aktieägare - 2 000 - -
Beviljad checkräkningskredit 42000 42000 42000 42000
Utnyttjad checkräkningskredit 38645 30162 37002 21277

Aktiekapital

Aktiekapital 500 000 SEK
Lägsta belopp 500 000 SEK
Högsta belopp 2 000 000 SEK
Antal aktier 5 000
Lägsta antal
Högsta antal