Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

STOCKHOLMS PUMPSERVICE AB

Orgnr: 556211-4925
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 5 314 5 396 5 321 4 885
Rörelseresultat - 28 599 210 - 127
Resultat efter finansnetto - 29 595 203 - 141
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat - 29 125 203 - 141
Balansräkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Varulager m.m. 668 605 550 555
S:a anläggningstillgångar 155 41 58 16
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 1 749 2 567 2 066 1 936
S:a tillgångar 1 904 2 608 2 125 1 953
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 300 300 300 300
S:a bundet eget kapital 337 337 337 337
S:a eget kapital 733 763 637 434
S:a obeskattade reserver 28 28 - -
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 486 547 593 517
S:a kortfristiga skulder 656 1 270 894 1 001
S:a eget kapital och skulder 1 904 2 608 2 125 1 953
Nyckeltal 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Kassalikviditet % 164,79 % 154,49 % 169,57 % 137,96 %
Vinstmarginal % -0,47 % 11,16 % 3,95 % -2,58 %
Soliditet % 39,56 % 30,03 % 29,98 % 22,22 %
Noter (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Antal anställda 7 6 5 8
Löner till styrelse och VD 783 671 702 728
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 653 594 1 323 784
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 447 419 448 487
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 300 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 3 000
Lägsta antal
Högsta antal