Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr
SÖDRA PUTS AB

SÖDRA PUTS AB

Orgnr: 556112-2010
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 3 620 6 887 - -
Rörelseresultat 163 288 56 - 6
Resultat efter finansnetto 163 288 49 - 11
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 83 168 49 - 11
Balansräkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar - 190 245 7
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 1 078 2 518 - -
S:a tillgångar 1 078 2 708 245 7
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital 115 115 115 115
S:a eget kapital 188 105 - 63 - 111
S:a obeskattade reserver 101 60 - -
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 413 414 291 -
S:a kortfristiga skulder 375 2 129 17 118
S:a eget kapital och skulder 1 078 2 708 245 7
Nyckeltal 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Kassalikviditet % 287,47 % 118,27 % - -
Vinstmarginal % 4,50 % 4,18 % - -
Soliditet % 24,19 % 5,47 % -25,71 % -1585,71 %
Noter (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Antal anställda - - - -
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - - -
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - - - -
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal 1 000
Högsta antal 4 000

Aktieinfo